นิคมอุตสาหกรรม

since Aug 2019 - May 2020

Project Info

Client นิคมอุตสาหกรรม
Skills Construction

Project Description

ฟก่หสวก่ฟหส่กฟหสดฟดฟหว่ดฟหดาฟหวาืหฟรหฟ่กสฟหส