โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางใหญ่ – กาญจนบุรี

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางใหญ่ - กาญจนบุรี

Project Info

Client กรมทางหลวง
Skills งานโยธา

Project Description

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางใหญ่ – กาญจนบุรี

กม. 50+000.000 – กม. 55+000.000 ตอนที่ 15 สะพาน กม. 53+480.947 LT ความยาวสะพาน 823.80 ม. งบประมาณโครงการ 1,800,000,000 บาท